تبلیغات
دانلود پاورپوینت - سوالات درس ششم تا هشتم زبان فارسی
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

سوالات درس ششم تا هشتم زبان فارسی

دسته بندی:
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

سوالات درس ششم تا هشتم زبان فارسی 


ا-شخص ، زمان و نوع افعال زیر را مشخص كنید: خورده باشیم – گفته اید- می شناختم – خواهند پذیرفت –

بخوانی – دارد می شنود- پخته باشی                                                           ( 57/4) از افعال انتخاب 

شود .


2- بن ماضی ومضارع این افعال را مشخص كنید: نقل می كنند- گردآورد- نوشته شده است- می شود


بخواهیم – نمی دهد – نباشد- بازمی گویند.        انتخابی                                                      (4)


3- ساخت اول شخص مفرد را درهشت زمان ازمصدر " نهادن" بنویسید. ( ماضی ساده ، استمراری


بعید،التزامی ،نقلی مضارع اخباری ، التزامی،آینده)                                                    (2)


4-ساخت دوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر " ساختن " بنویسید.                         (2)


5- ساخت سوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر" دیدن " بنویسید                           (2)


6 - ساخت اول شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" خواندن " بنویسید                        (2)


7- ساخت دوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" شناختن " بنویسید                        (2)


8- ساخت سوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" دویدن " بنویسید                         (2)


9- از فعل های "گزارده است"  ، "می انباشتی "، " نمی آفرینند"  ، "می آییم "   و " نگریسته باشد  "   بن 

ماضی  مضارع و مصدر و صفت مفعولی بسازید.(5) انتخابی


10- فعل ها‌ی زیر را با حفظ شخص به زمان‌های گذشته‌ی ساده ، نقلی و بعید برگردانید و مشخص كنید كه 

در كدام فعل‌ها پس از تغییر ، شناسه به     بدل شده است .  5نمره ( انتخابی است )


می‌شنود ، خواهید نوشت ، برویم ، خواهد دید ، می‌آوری


11- یك روز بهاری را در یك بند توصیف كنید .  (1)


12- برای نشان دادن دو ساختی بودن زبان دو مثال بنویسید . (1)


13- املای صحیح كلمات زیر را با خط تحریری بنویسید .  (5/2) ( انتخابی است )


تهییه‌ی لباس ، تعین قیمت ، تحقیق و برسی ، عماق دریا ، تلاتم دریا ، نامه‌ی مذبور ، راجب درس ، تشكر و 

سپاس گذاری ، وحله‌ی اول ، مللوك گذشته


سؤالات زبان فارسی ( 1 ) درس هفتم


1- (( تقریر )) به چه معناست ؟ املای تقریری چیست ؟ 1


2- چهار مورد از فواید درس املا را بنویسید . 1


3- مهارت های املای تقریری را بنویسید . 1


4- مهارت‌های ( گوش كردن ، بیان كردن ، نوشتن ، خواندن ) را به چه وسیله‌ای می‌توانیم به دست آوریم 

.5/0


5- كدام یك از واژه های زیر نادرست است ؟ الف : گزارشات      ب : معلومات           ج: پیشنهادات           

د: احساسات 1


6- كدام یك از دو جمله‌ی زیر درست است چرا ؟ 1


الف : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایش های متعدد شناخته شد .


ب : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد شناخته شد .
سؤالات زبان فارسی ( 1 ) درس ششم1- یكی از شگفتی‌های زبان انسان این است كه هر چند نظام یگانه‌ای است ، شكل های بسیار متنوعی به 

خود می گیرد . با ذكر مثال توضیح دهید . 5/0


2- تفاوت زبان‌های انسانی با زبان پدیده‌های دیگر چیست ؟ 5/0


3- ویژگیهای ذاتی زبان انسان را نام ببرید . (3 مورد ) 75/0


4- منظور از دوساختی بودن  زبان انسان چیست ؟ با ذكر مثال . 1


5- ساخت‌های معنی دار كه از تركیب صداهای بی معنی هستند چه نامیده می‌شوند ؟ 5/0


6- نشانه و جمله را با ذكر مثال توضیح دهید . 1


7- مهمترین ویژگی زبان انسانی چیست ؟ 5/0


8- جمله‌های نا  محدود را به كمك كدام ویژگی زبان می سازیم ؟ 5/0


9- منظور از ویژگی ( زایایی )زبان انسان چیست ؟ 1


10- منظور از ویژگی ( نابجایی ) زبان انسان چیست ؟ 1


11- شكل‌های مختلف یك زبان را نام ببرید . (3 مورد ) 75/0


12- تفاوت معنایی كلمه‌ی زبان را در نمونه‌های زیر بیان كنید . 1


خوراك زبان   ، زبان رنگها ، زبان فارسی ، زبان پرندگان


13- لهجه چیست ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1


14- گویش چیست  ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1


15- گویش‌های هر زبان معمولا به چهار دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید . 1


16- چه عواملی موجب تغییر و تحول زبان انسانی می‌شود . 1


17- فرق لهجه و گویش چیست ؟ 1


18- هر یك از گویش‌های زیر مربوط به كدام گروه گویشی است ؟ 1


1- گویشی كه به ناحیه‌ای تعلق دارد .                              2- گویشی كه متعلق به طبقه یا قشر 

اجتماعی خاصی است


19- سخن گفتن درباره‌ی (( آدم برفی  ))مربوط به كدام ویژگی زبان انسانی است ؟ 5/0


20- با كدام ویژگی زبان می توانیم درباره‌ی چیزهایی كه اكنون وجود ندارند سخن بگوییم . 5/0


21- دو ساختی بودن زبان چه فایده‌ای دارد ؟ 1


22- برای هر یك از ویژگی‌های زایایی و نا به جایی زبان دو مثال بنویسید . 1


powerpoint20.mihanblog.com


برچسب ها :