تبلیغات
دانلود پاورپوینت - سوالات درس دوم زبان فارسی
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

سوالات درس دوم زبان فارسی

دسته بندی:
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock


سوالات درس دوم زبان فارسی


1-- هر جمله چند قسمت دارد ؟ با ذكر مثال بیان كنید . 1

2- در جمله‌ی زیر نهاد و گزاره را مشخص كنید . 5/0

(( زنبور عسل شیره‌ی بهترین گلها را می‌مكد . ))

3- نهاد كلمه یا گروهی از كلمات است كه .... می دهیم . 75/0

4- صاحب خبر همان ..... است .75/0

5- چرا ( شناسه ) نهاد پیوسته ‌ی جمله است ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 75/0

6- شناسه‌ی فعل معمولا در .... با نهاد مطابقت دارد . 5/0

7-هر گاه نهاد ، كلمه‌ی ( من ) باشد شناسه‌ی فعل ( .... ) است . 25/0

8- هر گاه ، كلمه‌ی (ما ) باشد شناسه‌ی فعل (.... ) است . 25/0

9- هر گاه نهاد ، كلمه‌ی ( شما ) باشد شناسه‌ی فعل ( .... ) است .25/0

10- نشانه‌ی فعل چیست ؟ 5/0

11- با ذكر دو دلیل نهادجمله‌ی زیر را تشخیص دهید .  75/0 دانش آموز وارد كلاس شد .

12-راه تشخیص نهاد چیست ؟ 5/0

13-هسته‌ی گزاره ... است . 75/0

14-نهاد اگر محذوف باشد با علامت (..... ) نشان می دهیم . 75/0

15-در جمله‌ی زیر نهاد و گزاره را تعیین كنید . (( علمای بزرگ دایم در لشگرگاه رفت و آمد داشتند . )) 5/0

16-برای گزاره‌ی زیر نهاد مناسب بنویسید . ((..... بر ضد ضحاك ستمگر قیام كرد . )) 5/0

17-برای نهاد زیر گزاره‌ی مناسب بنویسید . (( گلستان سعدی ..... )) 5/0

18-زبان چگونه پدیده‌ای است ؟ ( یك سطر توضیح دهید . ) 1

19-واژه‌های زیر  را به طور مناسب در جمله‌ی نمونه جانشین سازی كنید و تغییرات لازم را انجام دهید . 5/1

                                                                               جمله

                                                                                        نهاد                                  گزاره

                                                                               

                                                                                     عقابها                                  بر ستیغ كوه آشیانه می سازند

الف : پرنده

 

                                                                                                       جمله

                                                                                        نهاد                                  گزاره

                                                                               

                                                                                     پیرمرد                                                 كودكان را به خانه رساند

الف : كودك را                                            ب : شما

20-نمودار جمله‌ی (( انسان آگاه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می دهد )) را رسم كنید . 5/0

21-چرا جمله‌ی زیر نادرست است ؟ توضیح دهید و صحیح آن را بنویسید 1                                                                                  (( پروین اعتصامی شاعره‌ی متعهد و برجسته‌ی ایران است ))


برچسب ها :